مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی استریولوژیکی اثر حفاظتی ...
عنوان بررسی استریولوژیکی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر بافت بیضه موش های تیمار شده با سدیم آرسنیت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها استریولوژی، بیضه، چای سبز، سدیم ارسنیت، موش
چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی استریولوژیک از اثر حفاظتی عصاره چای سبز بر تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده در لوله های منی ساز بیضه رت به دنبال تیمار با سدیم ارسنیت می باشد. مواد و روش ها: 24 عدد موش نر بالغ از نژاد NMRI به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل، سدیم ارسنیت (mg/kg/day 5)، عصاره چای سبز (mg/kg/day 100) و سدیم ارسنیت + عصاره چای سبز. موش ها برای 34 روز تحت تیمار دهانی قرار گرفتند. در پایان موش ها کشته شده، بیضه راست آن ها بیرون آورده، فیکس ، پردازش و با روش هایدن هاین آزان رنگ آمیزی شد. تغییرات مورفولوژیک بافت بیضه با روش های استریولوژی بررسی شد. داده ها با کمک آزمون واریانس یک طرفه آنالیز و تفاوت میانگین ها در سطح 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: تیمار با سدیم ارسنیت موجب کاهش معنی داری در میانگین قطر لوله های منی ساز (008/0>P)، ارتفاع اپی تلیوم زایشی (001/0>P) و ضخامت غشای پایه (011/0>P) و همچنین در تعداد سلول های اسپرماتوسیت (003/0>P)، اسپرماتید گرد (028/0>P)، اسپرماتید دراز (011/0>P) و سرتولی (03/0>p) نسبت به گروه کنترل شد. میانگین این تغییرات در گروه چای سبز+ سدیم ارسنیت در حد گروه کنترل افزایش یافت. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که عصاره چای سبز می تواند در کاهش اثرات سمی القا شده توسط سدیم ارسنیت سودمند باشد.
پژوهشگران محمد حسین شکوهنده (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)