مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی آزمایشگاهی اثر ویتامین ...
عنوان بررسی آزمایشگاهی اثر ویتامین ای بر قدرت زیستی، تغییرات مورفولوژیک و القاء تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بالغ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ویتامین E، سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان، توانایی زیستی، تمایز استئوژنیک، آلکالین فسفاتاز
چکیده ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی نقش مهمی در مهار رادیکال های آزاد ایفا می کند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش ویتامین E بر توانایی زیستی، تغییرات مورفولوژیک و القاء تمایز استئوژنیک سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ است. روش بررسی: سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان در شرایط استریل با روش فلشینگ، استخراج شدند. پس از پاساژ سوم سلول ها به گروه های کنترل و تیمار شده با ویتامین E (5، 10، 15، 25، 50، 100 و 150 میکرومولار) برای مدت 21 روز در محیط کشت استئوژنیک حاوی 10% سرم تقسیم شدند. توانایی زیستی سلول ها، میزان معدنی شدن ماتریکس سلولی، میزان کلسیم خارج و داخل سلولی، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، میزان سنتز و بیان پروتئین های استئوپونتین و استئوکلسین و همچنین تغییرات مورفولوژیک سلول ها بررسی شد. داده ها با روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و T-test تجزیه و تحلیل شد. نتایج: افزایش معنی داری در توانایی زیستی و میزان معدنی شدن ماتریکس سلول ها، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، میزان رسوب کلسیم خارج و داخل سلولی و همچنین میزان بیان و سنتز پروتئین های استئوژنیک، در سلول های تیمار شده با ویتامین E در رفتاری وابسته به دوز مشاهده گردید. علاوه بر این گستردگی سیتوپلاسم نیز در نمونه های تیمار شده با ویتامین E دیده شد. نتیجه گیری: از آنجایی که ویتامین E افزایش معنی داری در توانایی زیستی و تمایز استئوژنیک سلول های بنیادی مزانشیم ایجاد می کند، بنابراین می تواند جهت افزایش بقا و تمایز سلولی استفاده شود.
پژوهشگران آتنا سادات عظیمی (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)