مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه ...
عنوان مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها زالوی طبی؛ تولید مثل؛ بلوغ اسپرمی؛ بیضه
چکیده هدف: هدف از این مطالعه یافتن ارتباطی بین خصوصیات بدن زالوی طبی (Hirudo orientals)، با ساختار کیسه بیضه و خوشه های اسپرمی آن است تا بتوان ارتباطی بین این مشخصات و بلوغ جنسی به منظور اهداف پرورشی برقرار کرد. مواد و روش ها: 30 نمونه از افراد جمعیت زالوی طبی از سه آب بند در شهرستان گنبدکاووس در ماه های اردیبهشت، تیر و آبان جمع آوری شدند. طول، عرض و وزن بدن، قطر کیسه بیضه، نسبت قطر کیسه بیضه به قطر بدن و تعداد خوشه های اسپرمی برای هر نمونه به دست آمد. 20 نمونه از زالو ها برای مطالعه اثر گرسنگی بر کیسه بیضه، به مدت 120 روز گرسنه ماندند. داده ها توسط آنالیز واریانسANOVA) ) و نرم افزار SPSS16 تحلیل شدند. نتایج: در اردیبهشت، طول، عرض و وزن بدن، قطر کیسه بیضه، نسبت قطر کیسه بیضه به قطر بدن و تعداد خوشه های اسپرمی کاهش معنی داری در مقایسه با نمونه های تیر و آبان نشان دادند (P<0.05). خوشه های اسپرمی بالغ در تیر و آبان، در نمونه های با وزن بیش از سه گرم، طول بیش از 3/10 و قطر بیش از 79/0 سانتی متر مشاهده شد. در زالوهای گرسنه مانده تمامی صفات، به جز طول و نسبت قطر کیسه بیضه به قطر بدن، به صورت معنی داری کاهش یافتند (P<0.05). نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که ساختار کیسه بیضه و خوشه های اسپرمی آن می تواند در زالوی طبی با وزن و قطر و نه طول بدن ارتباط مستقیمی داشته باشد.
پژوهشگران امید میرشمسی (نفر پنجم)، ناصر مهدوی شهری (نفر دوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر چهارم)