مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر سرب بر فعالیت ...
عنوان بررسی اثر سرب بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئید کل گیاه پریوش
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آنزیم های آنتی اکسیدانی، سرب،تنش اکسیداتیو، پرولین، آلکالوئید
چکیده هدف: پریوش (Catharanthus roseus) گیاهی است دارویی، که به دلیل وجود ترکیبات دارویی و آلکالوئیدها مورد توجه قرار گرفته است. فلز سرب یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست به شمار می آید. یکی از نتایج حضور فلزات سنگین در سلول گیاهی القای استرس اکسیداتیو می باشد. با توجه به مساله آلودگی ناشی از فلزات سنگین و خطرات ناشی از این آلودگی ها برای گیاهان در پژوهش حاضر، به بررسی اثر تنش اکسیداتیو ناشی از حضور غلظت های مختلف فلز سرب در محیط کشت MS بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئیدکل کالوس گیاه پریوش پرداخته شد. مواد و روش ها: : بذر گیاه پریوش در گلدان حاوی پرلیت کشت و به منظور القا کالوس، برگ ها در شرایط استریل بر روی محیط کشت جامد MS قرار داده شدند. کالوس ها بعد از سه هفته واکشت شدند و کالوس های واکشت دوم با غلظت های مختلف نیترات سرب (0، 10 و 50 میکرومولار) به مدت 5 روز تیمارگردیدند و پس از گذشت پنج روز از زمان تیمار، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئید اندازه گیری شد. آنالیز آماری داده ها در سطح (05/0P<) با استفاده از نرم افزار SPSSانجام شد. نتایج: نتایج آزمایشات نشان دادکه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مانند سوپر اکسید دسموتاز (SOD)، پراکسیداز (POX) و آنزیم کاتالاز (CAT)، میزان پرولین و آلکالوئید در نتیجه تیمار با سرب به طور معنی دار افزایش یافت.
پژوهشگران سارا قره شیخ لو (نفر چهارم)، مجید مهدیه (نفر سوم)، محمد حسین آبنوسی (نفر دوم)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (نفر اول)