گروه علوم دامی

ایمان  حاج خدادادی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
مهدی  حسین یزدی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
مهدی  خدایی مطلق
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
امیر حسین  خلت آبادی فراهانی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
حسینعلی  قاسمی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسین  محمدی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
محمد حسین  مرادی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهدی  میرزائی (علوم دامی)
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهدی  کاظمی بنچناری
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد  یحیائی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی