گروه معارف اسلامی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

محمد  ابراهیمی راد
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمدرضا  احمدی ندوشن
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
حمید  امامی فر
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مهدی  ایمانی مقدم
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مرتضی  حسنی نسب
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
عباس  خادمیان ریزی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
علی  شمس
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
نوراله  کریمیان کریمی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای