گروه علوم سیاسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم سیاسی

احمد  بیگلری
گروه:  گروه علوم سیاسی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
احمد  رشیدی
گروه:  گروه علوم سیاسی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سید علی  مرتضوی امامی زواره
گروه:  گروه علوم سیاسی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سیده آمنه  میرخوشخو
گروه:  گروه علوم سیاسی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای