گروه مدیریت صنعتی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت صنعتی

علی  احسانی
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
فرزاد  بهرامی
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
امیراحسان  زاهدی مقدم
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
فاطمه  شاکر
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
حمیدرضا  طلائی
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
محمدتقی  کبیری
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی