گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ...

محمد  پرستش
گروه:  گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
زهرا  رئیسی
گروه:  گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
شهناز  شهرجردی
گروه:  گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
عباس  صارمی
گروه:  گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
صفورا  قاسمی
گروه:  گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مسعود  گلپایگانی
گروه:  گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی