گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ...

علیرضا  بهرامی
گروه:  گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
حسن  خلجی
گروه:  گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
داریوش  خواجوی
گروه:  گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
جلیل  مرادی
گروه:  گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی