گروه حقوق

مرتضی  بیات
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سید مجتبی  حسینی الموسوی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مهدی  عاشوری
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
پیمان  نمامیان
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
حسین  کاویار
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای