گروه مهندسی مواد و متالورژی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مواد و متالورژی

سید محسن  امامی
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
رضا  بیگی
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
یوسف  پاینده
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسین  حسن نژاد دراباد
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهدی  رئوفی
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مجید  زارع زاده مهریزی
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علی  سنبلی
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
قاسم  عیسی آبادی بزچلویی
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسین  مستعان
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
بهمن  میرزاخانی
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
فردین  نعمت زاده
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
اشکان  نوری
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد  ولاشجردی
گروه:  گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی