گروه علوم و مهندسی محیط زیست

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی محیط زیست

گروه علوم و مهندسی محیط زیست

عاطفه  اعتمادی خواه
گروه:  گروه علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
امیر  انصاری
گروه:  گروه علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
سعید  شرفی
گروه:  گروه علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
ساویز  صادقی
گروه:  گروه علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
محمد حسین  محمدی اشنانی
گروه:  گروه علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مرتضی  نادری
گروه:  گروه علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
آزاده  کاظمی
گروه:  گروه علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علی  کاظمی
گروه:  گروه علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی