گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

محمدرضا  سیفی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مجید  لشگری
گروه:  گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
رضا  محمدی گل
گروه:  گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمود  کریمی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی