گروه روانشناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه روانشناسی

مسعود  اسدی
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
صغری  اکبری چرمهینی
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سحر  خانجانی وشکی
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
تورج  سپهوند
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مرضیه السادات  سجادی نژاد
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهدیه  شفیعی تبار
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سعید  موسوی پور
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محسن  نظری فر
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی