گروه مهندسی شیمی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شیمی

فهیمه  پرویزیان
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
عزت اله  جودکی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سیدمحسن  حسینی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
رضا  داورنژاد
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
میثم  سلیمانی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حمیدرضا  سنایی پور
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
احسان  صالحی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
آبتین  عبادی عموقین
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علیرضا  فضلعلی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
کاظم  مطهری (بازنشسته)
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
عبدالرضا  مقدسی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای