گروه مهندسی برق

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی برق

امیرحسین  ابوالمعصومی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سعید رضا  استاد زاده
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
مهدی  بزرگی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد  بیات
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
خسرو  خاندانی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
ابوالقاسم  دائی چیان
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
مهدی  رضوانی وردوم
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مجید  سنایی پور
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
مزدک  عبادی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهیار  عباسی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علی اصغر  قدیمی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسن  مرادزاده
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسین  ملک پور شهرکی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مریم  مومنی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
امین  میرزایی نقلبری
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی