گروه علوم و مهندسی باغبانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی باغبانی

مهدی  بیکدلو
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مینا  تقی زاده
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علیرضا  خالقی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علی  خدیوی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حمیدرضا  روستا
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
موسی  سلگی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
احمدرضا  عباسی فر
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
بابک  ولی زاده کاجی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی