گروه مهندسی صنایع

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی صنایع

سید محمدرضا  حسینی نسب
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
سعید  رضائی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق: 
امیرمحمد  گل محمدی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مهدی  مرادی گوهره
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
احسان  منصوری
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
اشرف  نوروزی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی