گروه مهندسی عمران

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی عمران

محمد علی  داستان دیزناب
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
پویا  زکیان
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
علی  سنایی راد
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
نازنین  شاه کرمی
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
الهام  علیزاده
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
اصغر  لادریان (بازنشسته)
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
رضا  مؤیدفر
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمدرضا  مطهری
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علی  مهدوی
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
سید جعفر  هاشمی
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد رضا  وصالی ناصح
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهدی  یزدانی
گروه:  گروه مهندسی عمران
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی