گروه تاریخ

ابراهیم  آقا محمدی
گروه:  گروه تاریخ
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
ابراهیم  اصلانی ملایری (بازنشسته)
گروه:  گروه تاریخ
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مجید  حاجی بابایی
گروه:  گروه تاریخ
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمد  حسن بیگی
گروه:  گروه تاریخ
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
فرهاد  صبوری فر
گروه:  گروه تاریخ
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
عبداله  متولی
گروه:  گروه تاریخ
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
علی اصغر  میرزایی
گروه:  گروه تاریخ
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای