گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم تربیتی (تکنولوژی ...

محسن  باقری
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهوش  ذوالقرنین (بازنشسته)
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد  سیفی
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سعید  شاه حسینی
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
منصور  عبدی
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
فرزانه  غریبی
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
رحیم  مرادی
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سیروس  منصوری
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
سید شمس الدین  هاشمی مقدم (بازنشسته)
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
بهمن  یاسبلاغی شراهی
گروه:  گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای