گروه الهیات

کیوان  احسانی (بازنشسته)
گروه:  گروه الهیات
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
علی  حسن بیگی
گروه:  گروه الهیات
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمدمهدی  حقی (بازنشسته)
گروه:  گروه الهیات
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
فاطمه  دست رنج
گروه:  گروه الهیات
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
علیرضا  طبیبی
گروه:  گروه الهیات
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمدرضا  قاسمی (بازنشسته)
گروه:  گروه الهیات
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای