گروه زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات انگلیسی

موسی  احمدیان
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
ابوالفضل  حری
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سیدمحمد  حسینی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
رحیم  دهقان (بازنشسته)
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
حمیدرضا  دولت آبادی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
علی  رجایی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مجید  عامریان (بازنشسته)
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمد  غفاری
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
راضیه  غلامی نژاد
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
علی محمد  محمدی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مهدی  واحدی کیا
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
حمید  ورمزیاری
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مسعود  کشاورز
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
هوشنگ  یزدانی قره آغاج
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای