گروه زبان و ادبیات عربی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات عربی

احمد  امید علی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
ابراهیم  اناری بزچلوئی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمد  جرفی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
فرهاد  رجبی نوش آبادی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سید ابوالفضل  سجادی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمود  شهبازی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
حسین  گلی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
قاسم  مختاری
گروه:  گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای