گروه زبان و ادبیات فارسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات فارسی

حجت اله  امیدعلی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مهرداد  اکبری
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
حسن  حیدری
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محسن  ذوالفقاری
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
زهرا  رجبی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
امین  رحیمی (بازنشسته)
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
فاطمه  سلطانی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
علی  صباغی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
فروغ  صهبا (بازنشسته)
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
حمید  عبدالهیان
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمدرضا  عمرانپور شهرضا (بازنشسته)
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
جلیل  مشیدی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
مجید  منصوری
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سیده زهرا  موسوی (مرحوم)
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
طاهره  میرهاشمی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای