گروه زیست شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زیست شناسی

محمد حسین  آبنوسی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمدرضا  امیرجانی (بازنشسته)
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
فریبا  امینی (بازنشسته)
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علیرضا  پسرکلو
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
امیر  جلالی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
نیلوفر  دربندی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
جواد  سرگلزائی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
ملک  سلیمانی مهرنجانی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علیرضا  شایسته فر (مرحوم)
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سیدمحمدعلی  شریعت زاده (بازنشسته)
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سید مهدی  طالبی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
مهری  عسکری مهرآبادی (بازنشسته)
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
منیره  محمودی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسن  مداحی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مجید  مهدیه
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حمیدرضا  مومنی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
معصومه  نجیب زاده
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
میترا  نوری
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
احمد  همتا
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مجید  کمیجانی
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی