گروه ریاضی

عزیز اله  آزاد
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
محرم  آقاپورنهر
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
محمود  پارچه طلب کوهپایگان (بازنشسته)
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  محاسباتی
رضا  پاکیاری (بازنشسته)
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
اسماعیل  پیغان
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  محاسباتی
سمیه  جعفری
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
مرضیه  حاتم خانی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
ولی اله  خلیلی (بازنشسته)
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
سکینه  رهبریان
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
بهنام  سپهریان
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
مهدی  سهرابی حقیقت
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
بهروز  عبدلی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
داود  علیمحمدی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
سمیه  غفوری
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
سیما  مشایخی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
سیدنوراله  موسوی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
سید جمال  میرکمالی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی
علی محمد  نظری
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
مرتضی  کوزه گر کالجی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  محاسباتی