مهندسی ساخت و تولید

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/مهندسی ساخت و تولید

مهران  افشاری
گروه:  مهندسی ساخت و تولید
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علی  جباری
گروه:  مهندسی ساخت و تولید
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمدرضا  شیخ الاسلامی بورقانی
گروه:  مهندسی ساخت و تولید
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
معین  طاهری
گروه:  مهندسی ساخت و تولید
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهدی  مدبری فر
گروه:  مهندسی ساخت و تولید
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سیامک  مزدک
گروه:  مهندسی ساخت و تولید
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی