گروه گرافیک

بیتا  بهرامی قصر
گروه:  گروه گرافیک
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
احسان  مرادی سنجانی
گروه:  گروه گرافیک
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی