گروه جامعه شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه جامعه شناسی

زین العابدین  افشار
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
زهرا  قربانی
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سید احمد  میرمحمدتبار
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای