1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین الگوی توسعۀ حرفهای باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد بازاریابی ورزشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
الزامات بازاریابی، توسعۀ اقتصادی، راهبردهای مدیریتی، قابلیت بازاریابی.
سال 1402
مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران طهماسب شیروانی ، محمد اسماعیلی ، کریم زهره وندیان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ حرفهای باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای بهکارگیری بازاریابی ورزشی بود. روش تحقیق ازنوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که با راهبرد نظریۀ دادهبنیاد استفاده شدهاست. جامعۀ تحقیق شامل استادان مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاههای فوتبال لیگ برتر ایران، اعضای کمیتۀ بازاریابی فدراسیون فوتبال بود. برای نمونهگیری از روش هدفمند استفاده شد. برای جمعآوری دادهها از مصاحبه بهصورت سؤالات باز استفاده شد. دادههای حاصل از 17 مصاحبه (از فرد 15 به بعد به اشباع نظری دست یافتیم) تجزیهوتحلیل شد. دادهها طی سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای تأیید پایایی از روش بازآزمون و کدگذاری مجدد توسط محققان دیگر استفاده شد که سه مصاحبه بهعنوان نمونه کدگذاری شد و در نهایت پایایی میزان 85 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد در فرایند کدگذاری باز در مجموع تعداد 233 کد اولیه غیرتکراری ایجاد شد. این کدها بر اساس مشابهت موضوعی در قالب 20 مفهوم قرار گرفتند. سپس این مفاهیم در قالب الگوی پارادایمی مقوله قرار گرفت. این مفاهیم عبارتاند از: شرایط علی (الزامات پایهای، الزامات حرفهای و الزامات سازمانی)؛ شرایط زمینهای (قابلیتهای ورزش فوتبال، قابلیتهای زیرساختی، قابلیتهای راهبردی و قابلیتهای عملیاتی)؛ عوامل مداخلهگر (موانع دولتی- مدیریتی، موانع سیاسی- اقتصادی و موانع فرهنگی- اجتماعی)؛ راهبردها (مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت برند، مدیریت آمیختۀ بازاریابی ورزشی، مدیریت بینالمللی و مدیریت حقوقی- قانونی) و پیامدها (توسعۀ بنیادی، توسعۀ ساختاری، توسعۀ محیطی و توسعۀ اقتصادی). استفاده از راهبردهای ذکرشده، میتواند امکان دستیابی به توسعۀ حرفهای مطلوب باشگاه را فراهم کند. با توجه نقش و اهمیت فوتبال در جامعه و محبوبیت این رشتۀ ورزشی میتوان گفت که باشگاهها با بهرهگیری از قابلیتهای این رشته میتوانند توان بازاریابی خود را افزایش دهند. ایجاد زیرساختهای لازم برای فوتبال و داشتن راهبردهای بلندمدت جهت توسعه و بهبود باشگاه و بازاریابی و در نهایت ایجاد عملیاتی در راستای راهبرد میتواند کمک شایانی به مدیریت حرفهای فوتبال و باشگاهها داشته باشد.