1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزشیابی اجرای برنامه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهر اراک و ارائه راهکارها و بهبود آن
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی، المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، زمینه، درونداد، فرآیند، برونداد، مدارس اراک
سال 1401
پژوهشگران کریم زهره وندیان

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر ارزشیابی اجرای برنامه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهر اراک و ارائه راهکارها و بهبود آن با استفاده از الگوی سیپ (CIPP) بود. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته بود که در سه مرحله کیفی، کمی و کیفی انجام شد. و جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران ستادی تربیت بدنی، مدیران و معاونان مدارس و معلمان تربیت بدنی بودند. نمونه تحقیق (220 نفر) به وسیله روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس انتخاب شد. داده های پژوهش طی سه مرحله جمع آوری گردید. مرحله اول برای شناسایی شاخص های الگوی سیپ در ابعاد آن از مصاحبه عمیق استفاده گردید و در مرحله دوم پرسشنامه حاصل از مرحله اول توزیع و داده ها به صورت کمی جمع آوری شد و در مرحله سوم مجدداً از مصاحبه کیفی برای استخراج راهکارها استفاده گردید. در بخش کیفی ممیزی تحقیق با استفاده از چهار عنصر اعتمادپذیری، انتقال پذیری، اتکاپذیری و تأیید پذیری مورد تأیید واقع شد. در بخش کمی نیز اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تئوری زمینه ای و روش های آماری توصیفی و استنباطی در نرم افزارهایSPSS16 ، PLS3و Excel انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت اجرای المپیاد در بعد زمینه (04/3) متوسط است. در ابعاد زمینه برنامه ریزی و اهداف(18/3)، و تناسب آن ها با شرایط (18/3) با اختلاف معناداری بیشتر از متوسط و در زیرمؤلفه شفافیت دستورالعمل ها و آیین نامه ها به طور معناداری زیر متوسط (76/2) بود. وضعیت اجرای المپیاد در بعد درونداد (14/3) و زیرمؤلفه های منابع انسانی (45/3) و عوامل مخاطبان (67/3) به طور معناداری بیشتر از متوسط بود؛ اما در بعد منابع مالی و فیزیکی به طور معناداری کمتر از متوسط (30/2) بود. وضعیت اجرای المپیاد ورزشی در بعد فرآیند (39/3) و زیرمؤلفه های آمادگی مجریان (21/3)، آمادگی مخاطبان (45/3)، پشتیبانی (28/3) و اجرا (57/3) به طور معناداری بیشتر از متوسط بود. همچنین وضعیت اجرای المپیاد در بعد برونداد بهترین وضعیت را دارا بود. بعد برونداد (68/3) و زیرمؤلفه های نتایج مجریان (55/3)، دستیابی به اهداف تربیت بدنی (70/3) و نتایج مخاطبان (79/3) به طور معناداری بیشتر از مت