1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه مشارکت سالمندان در ورزش: نقش بازاریابی تجربی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سالمندی، تجربه احساسی، تجربه همبستگی، مشارکت ورزشی
سال 1401
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، مهبد رضایی ، محمد خرمی

چکیده

چکیده زمینه و هدف: سالمندی با عوارض جسمانی و روانی همراه است که عدم تحرک بدنی سبب تشدید این عوارض خواهد شد. شواهد نسبتاً قانع کنندهای نشان می دهند تمرین و فعالیتهای جسمانی منظم می تواند در سلامت جسمانی و روانی افراد مؤثر باشد. بنابراین مشارکت در ورزش اولین راه حل برای کاهش عوارض سالمندی است. حال باید شرایطی فراهم شود که سالمندان در ورزش مشارکت کنند که تجربه ورزشی خوب می تواند این انگیزه را ایجاد کند. هدف تحقیق حاضر توسعه مشارکت سالمندان در ورزش از طریق بازاریابی تجربی است. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است که داده ها از طریق پرسشنامه از 100 نفر از سالمندان در پارک ها و باشگاه های ورزشی جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین بازاریابی تجربی و مشارکت در ورزش در پارک ها و باشگاه های ورزشی در سالمندان ارتباط مثبت و معناداری دارد (47/0r= ). رابطه بین مشارکت ورزشی با ابعاد تجربه حسی (41/0r= )، تجربه عاطفی(32/0r= )، تجربه ادراکی (37/0r= )، تجربه عملکردی(51/0r= ) و تجربه همبستگی (56/0r= ) مثبت و معنادار بود. نتیجه گیری: اهمیت ورزش در تمام دوران زندگی بر کسی پوشیده نیست و در دوران سالمندی منافع جسمانی و روانی بسیاری دارد. بنابراین سوق دادن سالمندان به سوی مشارکت در ورزش باید از اهم اهداف مسئولان باشد. با توجه به رابطه بین تجربه سالمندان و ابعاد آن با مشارکت سالمندان در ورزش پیشنهاد می گردد این تجربه به نحو احسن برای سالمندان در پارک ها و باشگاه ها ایجاد گردد