1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آیا پارک ها برای جضور سالمندان جهت ورزش مناسب است؟
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سالمندی، کیفیت خدمات، حضور برای ورزش، پارک ها
سال 1401
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، ابوالفضل امین محلاتی ، مهدی محمدبیگی

چکیده

زمینه و هدف: سالمندان با توجه به موقعیت سنی خود دارای اوقات فراغت بیشتری نسبت به دیگران هستند و از طرف دیگر سالمندان با عوارض جسمانی نیز رو برو می شوند که باید از فعالیت های ورزشی هم به منظور گذرانده اوقات فراغت و هم به منظور کاهش و به تعویق انداختن این عوارض بیشتر استفاده کنند. بنابراین ایجاد محیطی برای ورزش این قشر که شاید کمتر برای ورزش به باشگاه ها رقابت داشته باشند از ضروریات است. مکان جایگزین باشگاه ها برای این افراد جهت فعالیت های بدنی بی شک می تواند پارک ها باشد. لذا هدف این تحقیق بررسی اثر کیفیت خدمات ورزشی برای حضور سالمندان در پارک ها می باشد. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است که جامعه تحقیق سالمندان شهر اراک و نمونه شامل 120 نفر بود. داده ها از طریق جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات و حضور سالمندان در پارک ها جهت ورزش ارتباط مثبت و معناداری دارد (39/0r= ). در دیگر نتیجه تحقیق،کیفیت خدمات با رضایتمندی سالمندان رابطه مثبت و معناداری دارد (41/0r= ). نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش در دوران سالمندی و وظیفه مسئولین در قبال این قشر، محیطی باید فراهم گردد که سالمندان برای حضور در ورزش و فعالیت های بدنی ترغیب شوند. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت بهبود کیفیت خدمات و ابعاد آن در حیطه ورزش در پارک ها باعث حضور بیشتر سالمندان در پارک ها برای پرداختن به ورزش و فعالیت های بدنی می شود. بنابراین بهبود کیفیت خدمات پارک ها متناسب با سالمندان در زمینه ورزش می تواند راهگشا باشد.