1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین اخلاق حرفهای مربیان ورزشی با خودکارآمدی با توجه به نقش میانجی شایستگی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باشگاه ورزشی، مربیگری، حداقل مربعات جزئی.
سال 1400
مجله نشريه مديريت منابع انساني در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، طهماسب شیروانی

چکیده

چکیده هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق حرفهای مربیان ورزشی با خودکارآمدی با توجه به نقش میانجی شایستگی بود. روششناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل، کلیه مربیان ورزشی رشتههای فوتبال و فوتسال استان چهارمحال و بختیاری بوده است که دارای گواهی مربیگری و در سال 1397 در مسابقات مختلف استان در حال فعالیت بودند )مجموعاٌ 118 نفر(. نمونه آماری بهصورت کل شمار و برابر با جامعه آماری انتخاب شد. در مجموع 111 مربی ) 94 درصد از نمونه آماری( پرسشنامهها را تکمیل نمودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه شایستگی مربیان ورزشی منتظری و همکاران ) 2018 (، پرسشنامه اخلاق حرفهای عیدی و همکاران ) 2016 ( و پرسشنامه کارآمدی مربیگری مایرز و همکاران ) 2008 ( بود که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل دادهها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل، بررسی مدلهای اندازهگیری )آلفا کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا( و برازش مدل ساختاری )ضرایب بار عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین و شاخص پیشبینی مدل( است، صورت پذیرفت. یافتهها: نتایج تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است. بین اخلاق حرفهای و خودکارآمدی مربیان ورزشی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد؛ همچنین 2 / 20 درصد از اثر اخلاق حرفهای بر کارآمدی مربیگری از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی شایستگی مربیان تبیین شده است. نتیجهگیری: با توجه به یافتهها، نتیجه گرفته میشود، اخلاق حرفهای مربیان باشگاههای ورزشی از طریق افزایش شایستگی باعث توسعه خودکارآمدی آنها میشود و مسئولین ورزش جهت افزایش خودکارآمدی مربیان ورزشی باید به نهادینه کردن اخلاق حرفهای در آنها اهتمام ویژه داشته باشند.