1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط هوش اجتماعی، رقابتی و هیجانی با شایستگی مدیران باشگاه های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
هوش رقابتی هوش هیجانی هوش اجتماعی شایستگی مدیران باشگاه ورزشی
سال 1399
مجله پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي
شناسه DOI
پژوهشگران طهماسب شیروانی ، کریم زهره وندیان

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از زمینه های مطالعه در صنعت ورزش تعیین شایستگی های مورد نیاز مدیران ورزشی است. در این بین مدیریت باشگاه-های ورزشی، باید به منظور کسب رضایت مشتریان تلاش کنند و از این قاعدۀ کلی مستثنا نیستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی، رقابتی و اجتماعی با شایستگی مدیران باشگاه های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری بوده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران باشگاه های فعال بدنسازی، پرورش اندام و آمادگی جسمانی استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 124 نفر بوده است. نمونه آماری به صورت کل شمار و برابر با جامعه آماری انتخاب شده است. از پرسشنامه های استانداراد هوش هیجانی شرینگ (1996)، هوش اجتماعی سیلورا (2001)، هوش رقابتی گلدستون (2009) و پرسشنامه شایستگی مدیران ورزشی تاه (1997) استفاده گردید. روایی محتوای پرسشنامه ها توسط 12 تن از متخصصان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب برابر با هوش هیجانی 81/0، هوش رقابتی 78/0، هوش اجتماعی 84/0 و شایستگی مدیران 77/0 بود. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش همزمان جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی و مؤلفه های آن، هوش رقابتی و مؤلفه های آن و هوش اجتماعی و مؤلفه های آن با شایستگی مدیران ورزشی ارتباط مستقیم و معنی داری دارند. بحث: از آنجا که هوش اجتماعی ، رقابتی و هیجانی بر شایستگی مدیران باشگاه های ورزشی تاًثیرگذار هستند، باید مورد توجه مدیران ورزشی قرار گیرند.