1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و تدوین مدل قابلیت های بازاریابی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قابلیت های بازاریابی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر.
سال 1397
مجله مديريت و توسعه ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران هاشم کوزه چیان ، محمد احسانی ، مجتبی امیری ، کریم زهره وندیان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل شناسایی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران است. روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل مدیران باشگاه های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها است که نمونه به روش نمونه گیری نظری و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه به صورت سؤالات باز استفاده شد. سپس داده های حاصل از 18 مصاحبه به روش نظریه داده بنیاد، تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها: کدهای حاصل از مصاحبه ها 709 کد بود که پس از تلخیص به 128 کد و سپس به 18 کد محوری تبدیل شدند. کدهای محوری حاصل در مرحله کدگذاری انتخابی در 4 گروه از قابلیت بازاریابی شامل قابلیت های ورزش فوتبال، قابلیت های زیرساختی، قابلیت های استراتژیک و قابلیت های عملیاتی جای گرفتند. مدل حاصل با توجه به ارتباطات بین چهار گروه قابلیت ها به صورت هرمی تدوین شد. نتیجه گیری: مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری جهت شناسایی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال و بهره گیری از این قابلیت ها مورد استفاده قرار گیرد تا به گونه ای منطقی و اصولی به بازاریابی، کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه و حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخت.