1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر کیفیت رابطه با مشتریان روی تبلیغات دهان به دهان در باشگاههای ورزشی شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اعتماد ارتباطی ، تعهد ارتباطی ، رضایت ارتباطی، تبلیغات شفاهی، باشگاه های ورزشی
سال 1397
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، علی آهی ، سارا عزیزی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت رابطه (رضایت، تعهد و اعتماد) روی تبلیغات دهان به دهان مشتریان ورزشی شهر اراک بود. روش تحقیق توصیفی/همبستگی است که با تکنیک تحلیل کوواریانس انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اراک بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای/جغرافیایی تعداد 266 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 18 سوالی با ابعاد رضایت، تعهد، اعتماد و تبلیغات دهان به دهان با تأیید روایی و پایایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، کشیدگی و چولگی، تحلیل عاملی، و تحلیل مسیر در دو نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد که ابعاد کیفیت رابطه شامل رضایت (با ضریب مسیر 42/0) تعهد (با ضریب مسیر 57/0) و اعتماد(با ضریب مسیر 80/0) تأثیر معناداری روی تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارند. بنابراین باشگاه های ورزشی باید با ایجاد یک ارتباط قوی و باکیفیت با مشتریان جهت بهره بردن از تبلیغات و توصیه های شفاهی مشتریان در محیط بازار استفاده نمایند. مشتریان وقتی که از حضور در باشگاه احساس رضایت کنند و نسبت به خدمات و رابطه با باشگاه تعهد داشته باشند برای حضور مجدد نه تنها خود می آیند بلکه استفاده از خدمات باشگاه را به دیگران پیشنهاد می کنند.