1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
موانع، قابلیت های بازاریابی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر
سال 1397
مجله مطالعات مديريت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد احسانی ، کریم زهره وندیان ، هاشم کوزه چیان ، مجتبی امیری

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل شناسایی موانع و محدودیت هایی پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر است. این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه های فوتبال و اساتید بازاریابی دانشگاه ها است که نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری نظری و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق بصورت سوالات باز استفاده شد. سپس داده های حاصل از 16 مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گروه بندی کدها، 25 مانع بازاریابی را در سه سطح زمینه ای، ساختاری و رفتاری نشان داد. در سطح زمینه ای موانع محیطی خرد و کلان نظیر موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رسانه ها و دولت، در سطح ساختاری موانع مربوط به امکانات فیزیکی و موانع سازمانی نظیر استادیوم و ساختار سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی و در سطح رفتاری شامل موانع فردی و موانع مدیریتی نظیر عدم برنامه ریزی، نبود تفکر استراتژیک و کارکنان، مربیان و بازیکنان قرار دارند. در نهایت مدل تحقیق بر اساس مدل سه شاخگی تدوین گردید. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار تحلیلی موانع بازاریابی فوتبال ایران مبنای عمل قرار گیرد تا به گونه ای منطقی و اصولی به حل مشکلات موجود در این حوزه از ورزش پرداخت و برای رفع این موانع بصورت مدون اقدام نمود.