1403/01/26
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
دقوقی فراداستانی پسامدرن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پسامدرنیسم، فراداستان، مولوی، مثنوی، دقوقی
سال 1397
مجله ادبيات عرفاني
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا رجبی

چکیده

فراداستان یکی از رویکردهای مدرن داستان نویسی در ادبیات داستانی پسامدرن است که عموماً پیدایش آن را محصول قرن بیستم میلادی می دانند. در ایران نیز پژوهشگران دیرینۀ پیدایش و نمود این تکنیک داستان نویسی را عمدتاً در آثار داستانی معاصر دهۀ 70 به بعد می دانند. اما نگارنده بر آن است که در مثنوی مولوی شگردهای داستان نویسی فراداستان به کار رفته است. از این رو، پژوهش حاضر با بررسی مؤلفه ها و شگردهای اساسی فراداستان در داستان دقوقی از دفتر سوم مثنوی مولوی به شیوۀ توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ دادن به این پرسش بوده است که آیا می توان مولوی را نویسنده ای فراداستانی و پسامدرن دانست؟ و اینکه کدامیک از شگردهای این سبک پسامدرن در داستان دقوقی به عنوان یک اثر کلاسیک فارسی وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که داستان دقوقی روایتی کاملاً فراداستانی و پسامدرن است که نویسندۀ آن در خلق این داستان از بسیاری از مؤلفه ها و شگردهای سبک فراداستان چون چارچوب بندی فراداستانی، اتصال کوتاه، بازی ها زبانی، تناقض و ناسازه و اقتباس بهره برده است.