1403/04/31
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مثال و خیال در اندیشۀ مولوی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مولوی، معرفت شناسی، هستی شناسی، مثنوی، عالم مثال، قوۀ خیال.
سال 1392
مجله ادبيات عرفاني
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا رجبی

چکیده

مولوی یکی از برجسته ترین عارفان اهل حکمت در تاریخ تفکر فارسی است و همین امر سبب شده است تا اثر ارزندۀ او مثنوی، سرشار از مفاهیم عرفانی- حکمی باشد. از جملۀ این مفاهیم مفهوم عالم مثال است که تا کنون بیشتر نزد اهل حکمت مورد تأمل بوده و کمتر مورد توجه اهل عرفان و ادبیات قرار داشته است. در این پژوهش سعی شده است مفهوم عالم مثال و حس مرتبط با آن یعنی قوۀ خیال و رابطۀ بین آن دو در مثنوی بررسی و تحلیل شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از نظر مولوی، عالم مثال و نیروی خیال، مفاهیمی هستی شناسانه و معرفت شناسانه هستند که تأمل در آنها چگونگی رابطۀ انسان با جهان و عالم ماوراء ماده و نحوۀ دریافتهای عرفانی و شهودی عرفا و حتی شعرای عارف را تبیین می کند.