1403/05/04
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل طرح داستان یوسف در قرآن با تأکید بر نظریه پیرنگ لاری وای
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
روایت، طرح و پیرنگ، لاری وای، داستان یوسف در قرآن.
سال 1391
مجله فصلنامه پژوهشهاي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا رجبی

چکیده

طرح یکی از عناصر اصلی در داستان و از مهمترین ملاکهای ارزیابی زیبایی شناسانۀ یک اثر روایی است. قرآن نیز سرشار است از روایتهایی که می توان ادبیت آنها را بر اساس معیارهای نوین ارزیابی کرد. به همین سبب، در این پژوهش داستان یوسف بر اساس نظریۀ لاری وای از نظر طرح شناسی بررسی و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که از ویژگی های خاص طرح در داستان یوسف می توان به مواردی چون مدیریت دقیق و گزینش مناسب اطلاعات، ایجاد معما و تعلیق پی درپی در کمترین حجم متن و کنش، همسویی کنش ها و وحدت حوادث و یکدستی روایت در حادثه پردازی در کل داستان اشاره کرد.