1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختار و خواص مکانیکی لوله آلومینیومی 6061 تولید شده با فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ریزدانه، تغییر شکل پلاستیک شدید، لوله آلومینیومی، ساختار ، سختی ،طراحی و ساخت قالب
سال 1401
پژوهشگران علی رمضانی ، بهمن میرزاخانی ، یوسف پاینده

چکیده

یکی از روشهایSPDکه برای لوله ها به کار می رود روش اکستروژن فشاری تناوبی (TCEC)است . در روش TCEC، در ابتدا نمونه لوله ای در یک فضایی با حجم ثابت تثبیت شده و تغییر شکل بین سنبه و محفظه که بصورت یک تنگه یا گلویی در یکی از آنها یا هر دو در نظر گرفته شده است انجام می شود. در این پژوهش تاثیر تغییر شکل TCEC روی لوله های استوانه ایی از جنس آلیاژ6061بررسی می گردد. لوله هایی به قطر داخلی 34 میلیمتر و قطر خارجی 40 میلیمتر وطول 80 میلیمتر با ماشینکاری آماده گردید تغییر شکل پلاستیک شدید با روش TCEC در یک مرحله ، در دمای محیط و دمای 500 درجه سانتیگراد روی لوله ها اعمال شد تااثر فرآیند در دماهای مختلف بر ریز ساختار و سختی آلیاژ مورد مطالعه واقع شود. شبیه سازی پروژه با استفاده از نرم افزار شبیه سازی ABAQUS/Explicit. انجام گردید خروجی تحلیل نشان می دهد که قالب طراحی شده مناسب فرایند تست می باشد. آزمایشهای متالوگرافی و ریز سختی سنجی روی مقاطع و نقاط مختلف لوله تغییر شکل داده شده صورت گرفت . نتایج نشان می دهد که با وجود یک مرحله تغییر شکل، کشیدگی دانه ها و الگوی سیلان و حتی ریز شدن دانه ها در مقاطع مختلف ریز ساختار قابل مشاهده است.افزایش سختی سطح و مقطع لوله نسبت به قبل از تغییر شکل ناشی از انباشت نابجاییهادر اثر کرنش سختی به میزان 86 درصد در حالت سرد و 26 درصد درحال گرم اتفاق افتاده است.