1403/01/28
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید و عملیات حرارتی بر ریز ساختار وخواص مکانیکی یک آلیاژ آلومینیوم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تغییر شکل پلاستیک شدید-خواص مکانیکی- آلومینیوم 0505 -ریزدانگی
سال 1399
پژوهشگران یوسف پاینده(استاد راهنما)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، غلامرضا محمدی نیکو(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید 42 طراحی و ساخته شد. نمونه CrMo بررسی قرارگرفت. به این منظور دو قالب از جنس فولاد 4 01 میلی متر وارد قالب شده و پس از تغییر شکل پلاستیک شدید خارج *00* هایی با ابعاد 00 شدند. با توجه با ساختار ریخته گری آلیاژ 0101 به منظور کاهش اثر ریزساختاری، قبل از تغییرشکل پلاستیک شدید، نمونه های این آلیاژ تحت عملیات آنیل قرار گرفت. برای انجام آزمایش پس از آماده سازی نمونه ها، قالب زیر دستگاه پرس 011 تن قرار گرفت و نمونه ها در دمای محیط تحت فشار قاز محفظه ی قالب عبور داده شدند. نمونه های تغییر شکل یافته تحت آزمایشهای سختی متالوگرافی شده و نمودار Z وY و X سنجی و متالوگرافی قرار گرفتند. نمونه ها در هر سه راستای های توزیع سختی رسم گردید. طبق نتایج تجربی، نمونه ها در راستای تغییر شکل کشیده شده و دانه ها ریز تر شده اند. کشیدگی دانه ها در کناره ها به مراتب از مرکز نمونه بیشتر بوده است. تغییرات ریز ساختاری در آلیاژ گروه 0111 نسبت به گروه 0111 بیشتر و اختلاف کناره ها با مرکز نمونه ی آلیاژ 0105 کمتر بوده است. برعکس شکستگی دانه ها در آلیاژ 0101 مشهود است. دانه های بزرگ شکسته و به دانه های کوچکتر تبدیل شده است. نتایج سختی نشان می دهد که سختی آلیاژ از مرکز به سمت اطراف نمونه افزایش می یابد به طوری که گرادیان سختی در نمونه آلومینیوم 0101 ازحدود 05 ویکرز به ماکزیمم 50 ویکرز و در نمونه آلومینیومی 0105 از حدود 75 ویکرز به ماکزیمم 75 ویکرز رسیده است.