1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر همگن سازی بر استحاله تنشی و خواص آلیاژحافظه دار CuAlNi
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آلیاژ حافظه دار CuAlNi ، استحاله مارتنزیتی، استحاله تنشی، خواص مکانیکی، خواص ریزساختاری، همگن سازی
سال 1397
پژوهشگران زهرا بختیاری ، یوسف پاینده ، بهمن میرزاخانی ، محمد طالبی

چکیده

در این کار به بررسی تاثیر همگن سازی بر رفتار کششی آلیاژ حافظه دار Cu13Al4Ni(wt%) پرداخته شد. بر این اساس آلیاژ در دمای 250، 350 و 450 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه تحت پیرسازی قرار گرفت. همگن سازی نمونه در دمای 900 درجه سانتی گراد صورت گرفت. در ادامه پیرسازی بر روی نمونه همگن شده، در دمای 350 درجه سانتی گراد برای مدت 30 دقیقه (مشابه پیرسازی بدون همگن سازی) انجام شد. مطالعات ریزساختاری و مکانیکی بر روی نمونه ها انجام شد. با بهره گیری از آزمایش کشش تک محوری، بررسی رفتار کششی نمونه ها نیز، صورت گرفت. بر اساس مشاهدات ریزساختاری، همگن سازی در این دما به تبلور مجدد و در نتیجه از بین رفتن تاریخچه ی حرارتی و تنشی آلیاژ اولیه منجر می شود. نتایج حاصل از تست کشش حاکی از تغییر در استحاله ی تنشی برای نمونه های همگن شده و پیرشده بعد از همگن سازی بود. استحاله ی مارتنزیتی ناشی از تنش برای نمونه هایی که همگن نشده اند، در محدوده ی تنشی 400 مگاپاسگال، استحاله ی مارتنزیتی 'α → 'β اتفاق افتاد؛ این در حالیست که برای نمونه هایی که همگن سازی بر روی آنها صورت گرفت، در تنشی نزدیک به 200 مگاپاسگال استحاله ی مارتنزیتی ناشی از تنش 'β ' →γ بوقوع پیوست.