1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد مراحل نورد کنترل شده بر خواص مکانیکی صفحات عریض فولادهای میکروآلیاژی Ti-Nb-V
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فولاد میکروآلیاژی، فرآیند ترمومکانیکی، خواص مکانیکی، تعدا مراحل نورد
سال 1395
پژوهشگران مصطفی فرخی ، بهمن میرزاخانی ، یوسف پاینده

چکیده

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوآﻟﯿﺎژی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻗﻄﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮرد ﺑﺮ ﺧﻮاص ﮐﺸﺸﯽ و ﺿﺮﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻓﻮﻻد ﻣﯿﮑﺮوآﻟﯿﺎژی API-X60 و API-X65 در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮرد ﮔﺮم ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻋﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﺘﺎل ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻓﻮﻻد ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺸﮕﺮم در دﻣﺎی 1200ºC، ﺗﺤﺖ 21 ،19 ،17 و 23 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮرد ﮔﺮم ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻮﻻد X65، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮرد از 17 ﺑﻪ 19، اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﮐﺸﺸﯽ ﮐﺎﻫﺶ و از 19 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ 21 و 23 ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﺳﺘﺤﮑﺎم اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﯽ درﺻﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﻣﻮرد ﻓﻮﻻد X60 ﺗﺎ 21 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻮرد، اﺳﺘﺤﮑﺎم و درﺻﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮل ﻫﺮ دو ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.