1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی کاتالیست باز جامد هسته-پوسته Fe3O4@siO2@MgOو به کارگیری آن در واکنش های آلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیزور، باز جامد، هسته-پوسته مغناطیسی، تشکیل پیوند کربن-کربن، تراکم نووناگل
سال 1401
پژوهشگران وحید مهدوی(استاد راهنما)

چکیده

اخیراً توجه زیادی به نانوکامپوزیت های ساختار هسته-پوسته مغناطیسی به دلیل خواص مغناطیسی منحصربه فردشان شده است. این کاتالیزورها می توانند به راحتی با یک میدان مغناطیسی جمع آوری شده و بدون نیاز به فیلتراسیون و سانتریفوژ از مخلوط واکنش جدا شده و مورد بازیافت و استفاده مجدد قرار گیرند. همچنین این ساختارها پشتیبان خوبی برای انواع کاتالیزورها هستند، که با ایجاد سطح وسیع، قرارگرفتن درمعرض مکان های فعال را تسهیل می کنند تا فعالیت کاتالیزوری بالایی را ایجاد کنند. انواع مختلفی از کاتالیزورها می توانند بر روی ساختارهای هسته- پوسته قرار بگیرند و خواص مختلفی مثل بازی، اسیدی، یا کاهشی به آنها ببخشند. یکی از انواع کاتالیزورهای قرار گرفته روی این ساختارها، کاتالیزورهای بازی جامد هستند. از کاتالیزورهای بازی جامد برای کاتالیز انواع واکنشها مثل واکنشهای تشکیل پیوندکربن-کربن، تبادل استری، هیدروژناسیون، ایزومریزاسیون، دیمریزاسیون واکسیداسیون استفاده می شوند. در این کار کاتالیست بازی جامد هسته-پوسته مغناطیسی Fe3O4@SiO2@MgO با نسبتهای مختلف اکسید منیزیم به پایه تهیه گردید. ابتدا هسته مغناطیسی ساخته شده و سپس بر روی آن پوسته SiO2 ایجاد شد و سپس اکسید منیزیم به روش تلقیح مرطوب روی سطح کاتالیزور قرار گرفت. کاتالیزورهای سنتز شده با تکنیکهای مختلف ازجملهTEM ,FTIR , XRD, VSM, وBETمورد بررسی قرار گرفتند. سپس به منظور بررسی خواص کاتالیزوری، کاتالیزورهای سنتز شده در واکنش تراکم نووناگل بین بنزآلدهید و اتیل استو استات که یکی از واکنشهای تشکیل پیوند کربن-کربن است، به کار گرفته شدند. این واکنش به عنوان یک مدل ساده مورد بررسی قرار گرفت تا در آن فعالیت کاتالیزور برای واکنش های آلی صنعتی تشکیل پیوند کربن-کربن مورد ارزیابی قرار گیرد. این دسته از واکنشها کاربرد زیادی در صنعت و در ساخت پیش ماده های مفید صنعتی که برای ساخت مواد دارویی و انواع عطرها و مواد آرایشی دارند. در این کار اثر پارامترهای مؤثر در ساخت کاتالیزور از قبیل روش سنتز، تغییر نسبت فلز به کار رفته به پایه و دمای کلسینه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر شرایط مختلف واکنش مانند: میزان استفاده از کاتالیزور در واکنش مربوطه، دما، نوع حلال، زمان واکنش، نسبت مقدار ماده اولیه ،تاثیر فلز کمکی و استفاده مجدد از کاتالیست در واکنش بررسی شد. نتایج نشان می د