1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر و بررسی فعالیت کاتالیزوری و کاربرد آنها در تصفیه آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیزور غیر همگن ، نانو ذره آهن صفر ظرفیت ، تصفیه آب ، حذف آرسنیک
سال 1401
پژوهشگران وحید مهدوی(استاد راهنما)

چکیده

سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر و بررسی فعالیت کاتالیزوری و کاربرد آنها در تصفیه آب در این پایان نامه نانو کاتالیست های آهن صفر ظرفیتی با پایه های Fe0/Ɣ-Al2O3 ، Fe0/Activated carbon ، Fe0/SiO2 ، Fe0/ZnO ، Fe0/TiO2 به روش همرسوبی در دمای C° 30 با نسبت مولی 1:3 تهیه گردید. این کاتالیزورهای از لحاظ ساختاری با تکنیک های VSM ، BET، XRD EDX SEM مورد شناسایی قرار گرفت. کاتالیزورهای ساخته شده در واکنش تصفیه آب در زمان ماندهای 180-10دقیقه بررسی شد. در این واکنش قدرت جذب کاتالیزورها برای تصفیه آب و در نهایت برای جذب یون سمی آرسنیک از آب ارزیابی شد در ساخت این کاتالیزورها نسبت مولی کاتالیست پارامتر موثری است . از بین کاتالیست های ساخته شده نانو کاتالیست Fe0/Ɣ-Al2O3 ، Fe0/ Activated carbon جذب خیلی بالایی داشته بنابراین با نسبت های مختلف سنتز شدند .