1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و مشخصه یابی کاتالیزورهای غیر همگن Mn/Al-HMS با ساختار نانو و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن ها در اکسیداسیون جزئی سیکلو هگزان در فاز مایع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اکسید منگنز، Al-HMS ، Mn/Al-HMS ، اکسیداسیون جزئی، سیکلوهگزان
سال 1399
پژوهشگران رضوان گنجی(دانشجو)، وحید مهدوی(استاد راهنما)، سارا مسعودی نژاد(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه، تهیه کاتالیزور اکسید منگنز بر پایه مولکولارسیوAl-HMS حاوی حفره های مزوپور و کانال های هگزاگونال می باشد که اتم های Al نیز به صورت ایزومرفی در ساختار پایه وارد شده است، که باعث تغییر مساحت سطح پایه و بهبود اسیدیته آن شده است. این ترکیبات مزوپور به عنوان کاتالیزورهای غیر همگن با اکتیویته بالا و گزینش پذیری مناسب در واکنش های اکسیداسیون هیدروکربن ها به کار می روند. جهت تحقق این مهم، ابتدا مولکولارسیو نانوپور Al-HMS تهیه شد و سپس به روش تلقیح، فلز واسطه Mn بر روی پایه قرار داده شد. اکسایش سیکلوهگزان به سیکلوهگزانول و سیکلوهگزانون یکی از واکنش های مهم در صنعت است. از این ترکیبات به عنوان حلال و هم چنین ماده اولیه جهت سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود. در این پایان نامه واکنش اکسایش سیکلوهگزان در حضور کاتالیزور غیر همگنMnxOy/Al-HMS در حلال های قطبی و غیر قطبی با ثابت دی الکتریک متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین از ترشیوبوتیل هیدروپراکسید TBHP به عنوان اکسید کننده استفاده شد.اثر عوامل موثر برفعالیت کاتالیزور نظیر نسبت مولی Si/Al ،درصد وزنی منگنز ، نسبت اکسید کننده به سیکلوهگزان ، مقدار کاتالیزور، زمان واکنش، دمای واکنش، اثر حلال، نوع سوبسترا و اثر کاربرد مجدد کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفت. ساختار کاتالیزورهای سنتز شده با تکنیک های مختلف نظیر IR ,XRD , SEM شناسایی شد و ارتباط بین فعالیت کاتالیزور و ساختار آن مورد بررسی قرار گرفت.